Privacy Statement

In dit privacy Statement wordt aangegeven hoe ION-IP omgaat met de persoonsgegevens die ION-IP verwerkt. Dit is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

ION-IP b.v.
Vendelier 2c
3905 PA Veenendaal
+31 (0)318 – 584 848
www.ionip.com

Voor vragen over de gegevensverwerking van ION-IP kunt u een bericht sturen naar: informationsecurity@ionip.com

Bescherming van persoonsgegevens

ION-IP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door te voldoen aan de AVG en de uitvoering van maatregelen conform onze ISO27001 certificering.

ION-IP verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of u deze zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Per dienst worden alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt. De gegevens die wij verwerken zijn: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, ip-adres, bankrekeningnummer.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouderlijk toezicht op online activiteiten is daarom aangeraden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via informationsecurity@ionip.com.

ION-IP verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen uit de AVG:

  • Toestemming: (artikel 6.1 sub a AVG), toesturen nieuwsbrief, aanmaken profiel
  • Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6.1 sub b AVG) uitvoering dienstverlening
  • Wettelijke verplichting (artikel 6.1 sub c AVG) gegevens voor belastingen
  • Gerechtvaardigd belang (artikel 6.1 sub f AVG) direct marketing

ION-IP maakt geen gebruik van systemen welke op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

ION-IP bewaart uw persoonsgegevens tijdens een actieve relatie plus 3 jaar en/of in overeenstemming met de wettelijke termijnen.

ION-IP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ION-IP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ION-IP gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uitoefenen van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ION-IP en op gegevensoverdracht. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informationseurity@ionip.com .

Om dit verzoek in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij ION-IP via informationsecurity@ionip.com of de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons